شورای جوانان کلانشهر تبریز

نام اعضای مرکزی شورا

۱)سعید مبیّن شهیر (رئیس شورا)

۲)هادی غفران (مدیر کارگروه حمایت از شاعران و نویسندگان)

۳)بهروز پور شفیع (سخنگوی شورا و مدیر کارگروه فضای مجازی)

۴)……………………. (بازرس و ارزیاب)

۵)…………………… ( رابط کل شورا)

۶)میلاد اسدی (دبیر شورا)

۷)…………………. ( مدیر روابط عمومی)

۸)………………. (سخنگو)

روسای کمیته ها و کارگروه ها

کمیته مطالعه و کتابخوانی

کمیته آموزش شهروندی

رئیس کمیته:

رئیس کمیته:

مدیر کارگروه حمایت از شاعران و نویسندگان: آقای هادی غفران

مدیر کارگروه پژوهش و فناوری: آقای میلاد اسدی

اعضای کارگروه ها

وظایف و کلیات

شورای مرکزی جوانان وظیفه هدایت و تصویب لایحه پیشنهادی به کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر تبریز را با ارائه دلیل بر عهده دارد. سیاست های کلی شورا در این شورا تصویب و بررسی می شود. رئیس شورا رابط کمیسیون فرهنگی شورای شهر در شورای جوانان است و اختیار انتخاب بازرس،دبیر،مسئول روابط عمومی، سخنگو و رابط را دارد. لازم به ذکر است اعضای شورا می توانند در دیگر بخش های شورا نیز مشغول باشند.


روسای کمیته ها توسط شورای مرکزی و با تایید رئیس شورا انتخاب می شوند. روسای کمیته ها وظیفه ابلاغ سیاست های شورا به روسای کارگروه ها را دارند و می توانند روسای کارگروه ها را انتخاب کنند. شورای مرکزی نیز می تواند روسای کارگروه ها را انتخاب یا آنها را عزل کند. روسای کمیته ها مستقیما پس از انتخاب توسط شورای مرکزی با رئیس شورا ارتباط خواهند داشت.


روسای کارگروه ها در اولویت اول توسط رئیس شورا، در اولویت دوم توسط شورای مرکزی و در اولویت سوم توسط رئیس کمیته انتخاب می شوند. رئیس شورا یا اعضای شورای مرکزی می توانند انتخاب روسای کارگروه را به رئیس کمیته تفویض کنند. روسای کارگروه ها وظیفه اداره کارگروه و اعضای آن را برعهده دارند.


اعضای کارگروه ها جزء اعضای غیرمرکزی شورای جوانان هستند و توسط رئیس کارگروه با ارائه مستندات فرد به شورای مرکزی یا مستقلا از روی درخواست شخص و ارائه رزومه انتخاب می شوند. همه اعضای کارگروه ها کارت عضویت دریافت می کنند.


اعضای فعال به اعضایی گفته می شود که هنوز عضو کارگروه نشده اند ولی فعالیت بسیاری در شورا داشته اند. این اعضا در حدنصاب شمار فعالیت هایشان به عضو کارگروه ارتقا می یابند.


اعضای عادی به اعضایی گفته می شود که به تازگی در شورا ثبت نام نموده اند و در صورت حدنصاب فعالیت هایشان در شورا می توانند به عضو فعال ارتقاء پیدا کنند.


سفیران حکم اعضای فعال را در شورا دارند. رابط های فرهنگی،سفیران و مناطق حکم رئیس کارگروه را دارند و توسط رابط کل انتخاب می شوند.

[adl-post-slider id='369']